Usluge agencije

Agencija, u ime i za račun Korisnika usluga obavlja poslove koji su predviđeni Zakonom o računovodstvu i reviziji, a u skladu sa svim važećim podzakonskim aktima kojima se uređuje vođenje poslovnih knjiga, što podrazumeva:

  1. Izrada periodičnog obračuna i završnog računa;
  2. Izrada izvršenja finansijskog plana;
  3. Obračun amortizacije;
  4. Obračun
  5. Knjiženje i kontiranje poslovnih promena;
  6. zarada i naknada troškova zaposlenih kod Korisnika usluga;
  7. Obračun ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, autorskih honorara i sl.(izrada MUN i MUNK-a obrazaca);
  8. Izrada obrazaca M-4 za zaposlene;
  9. Vođenje dnevnika i glavne knjige;
  10. Izrada zdravstvenih knjižica i preuzimanje markica za iste.

Agencija uredno i u rokovima obračunava poreske obaveze Korisnika usluga.

Agencija je u obavezi da prati sve zakonske promene i izmene propisa radi što kvalitetnijeg obavljanja svojih delatnosti.

Agencija organizuje za račun Korisnika usluga i prateće poslove iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja prema zahtevu Korisnika usluga.