FORGOT YOUR DETAILS?

Aplikacija za elektronsko podnošenje zahteva

U cilju unapređenja i kompletiranja informacionog sistema sporta u AP Vojvodini Sportski savez Vojvodine, uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu uspešno je realizovao projekat:

Nadogradnja informacionog sistema eSavezi-projektovanje aplikacije za realizaciju budžeta pokrajinskih granskih saveza.
Godišnji i posebni programi koje su dostavljali pokrajinski granski savezi svodili su se na popunjavanje dokumenata od 40-ak strana u MS Word-u, koji se kasnije štampao i dostavljao Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu preko Sportskog saveza Vojvodine.
Izveštaj za pravdanje sredstava se takođe popunjavao i štampao i dostavljao Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu preko Sportskog saveza Vojvodine.
Kako bi se smanjila upotreba ogromne količine papira, potreba za angažovanjem ljudskih resursa i unapredila ažurnost i kontrola, javila se potreba za automatizacijomprocesapodnošenja godišnjih i posebnih programa pokrajinskih granskih saveza.
Registrovan je novi internet domen (https://esavezi.rs/) i u okviru njega je uspešno instalirana i implementirana aplikacija zarealizaciju budžeta pokrajinskih saveza.
Predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu je administrator sistema i on upralja svim nalozima i kreira aplikacije za podnošenje godišnjih i posebnih programa.
Svi predstavnici pokrajinskih granskih saveza su pohađali obuku i u potpunosti su osposobljeni za rad u novoj aplikaciji.

Ova aplikacija se uspešno primenjuje od septembra 2012. godine.

Ovakav sistem, prvi put u Srbiji, uspešno je instaliran i već se koristi u Olimpijskom komitetu Srbije.

U TOKU PROJEKTOVANjA, PROGRAMIRANjA I TESTIRANjA APLIKACIJE ZADOVOLjENI SU SLEDEĆI ZAHTEVI:

 1. Pojavljivanje višerazličitihprofila korisnika aplikacije (pokrajinski granski savezi, PSSO,administrator sistema,) sa različitim ulogama, korisnički interfejs aplikacije prilagoditi svakom od ovih profila korisnika ponaosob;
 2. Pokrajinski granski savezi podnose programe za narednu godinu Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu (PSSO) i preko sistema treba da:
 • budu u mogućnosti da online dostavljaju (podnose) svoje redovne programe;
 • budu u mogućnosti da online dostavljaju (podnose) svoje posebne programe

(PROJEKTI/PROGRAMI, TAKMIČENjA/MANIFESTACIJE, SANACIJA, ADAPTACIJA ILI OPREMANjE);

 • budu u mogućnosti da online prate trošenje odobrenih sredstava;
 • budu u mogućnosti da online pravdaju odobrena sredstva;
 • budu u mogućnosti da online preuzimaju dokumenta od interesa koja obezbeđuje PSSO;
 • bude u mogućnosti da online postavljaju dokumente od interesa za PSSO;
 • prate online informacije od interesa;
 1. PSSO preko sistema treba da:
 • dobija zahteve (programe) od strane pokrajinskih granskih saveza pojedinačno;
 • bude u mogućnosti da sagleda zahtev do detalja;
 • bude u mogućnosti da odobrava stavke programa pojedinačno i u celini;
 • bude u mogućnosti da prati trošenje odobrenih sredstava pojedinačno i u celini;
 • bude u mogućnosti da odobrava dodatne zahteve;
 • bude u mogućnosti da online postavlja dokumente od interesa za granske saveze;
 • bude u mogućnosti da online preuzima dokumente od interesa za PSSO.

OBAVEZE POKRAJINSKIH GRANSKIH SAVEZA U NOVOM SISTEMU:

 1. Obuka za rad u aplikaciji (septembar 2012. godine);
 2. Elektronsko konkurisanje tj. podnošenje zahteva od strane ovlašćenih predstavnika pokrajinskih granskih saveza za godišnje i posebne programeza 2013. godinu (oktobar-decembar 2012. godine);
 3. Elektronsko praćenje realizacije budžeta podnetih zahteva od strane ovlašćenih predstavnika pokrajinskih granskih saveza za godišnje i posebne programeza 2013. godinu (2013. godina);
 4. Elektronsko podnošenje izveštaja od strane ovlašćenih predstavnika granskih saveza za odobrene godišnje i posebne programeza 2013. godinu (2013. godina).

Sve ponuđene aplikacije su bazirane na Microsoft.NET tehnologijama i klijentima je jedino potreban internet pretraživač za rad sa aplikacijama. Rešenje je koncipirano tako da se sve izvršava na serverima PSSO-a ili kod hosting provajdera koji može da obezbedi ove tehnologije.
Utoku realizacije aplikacije primenjivani suvažeći tehničko-tehnološki standardi i trendovi u oblasti javnih elektronskih servisa.
Projektom je obuhvaćena detaljna analiza potreba korisnika i izrada korisničke dokumentacije.

Slika 4 (prikaz aplikacije za godišnje programe pokrajinskih granskih saveza)

Svaki program (aplikacija) sastoji se iz 3 dela (kartice) i to:

 • Podaci o programu (popunjavaju se polja za opis programa u tekstualnom obliku);
 • Finansijski plan programa (unose se troškovi-rashodi sa automatskim računanjem);
 • Dokumenti (prilažu se odgovarajući dokumenti-upload).

 

Detaljnije informacije se mogu videti na sledećem linku.

TOP