FORGOT YOUR DETAILS?

Informacioni sistem sporta u AP Vojvodini

Informacioni sistem sporta u AP Vojvodini

Danas se bilo koje ozbiljno poslovanje ne može zamisliti bez upotrebe informacionih tehnologija. Sport ni malo ne zaostaje u primeni informacionih tehnologija i postoje mnogi primeri dobre prakse prilikom organizacije velikih takmičenja/manifestacija (akreditacije, merenje, obrada i objavljivanje rezultata, generisanje biltena, …). Suština primene informatike u sportu leži u dobroj organizaciji i skladištenju podataka. Konkretno se ovde misli na skladištenje podataka u bazama podataka.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je uspostavljanjem informacionog sistema sporta u AP Vojvodini eSavezi (www.sportal.org.rs) započeo rešavanje problema jedinstvene elektronske evidencije i sportu. Kao krajnji rezultat dobili smo baze podataka svih sportskih organizacija sa teritorije AP Vojvodine na jednom mestu, baze podataka kalendara takmičenja/aktivnosti pokrajinskih granskih saveza i drugo.
Uspostavljanjem aplikacije za realizaciju budžeta pokrajinskih granskih saveza eSavezi (https://esavezi.rs/) u potpunosti je uveden elektronski način konkurisanja za sredstva Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Takođe smo dobili sve podnete programe (godišnje i posebne) pokrajinskih granskih saveza na jednom mestu (baza podataka za različite namene-ugovori, rešenja, statistika, ...) kao i sve dokumente od interesa za sport u AP Vojvodini. Ovo ima veoma važnu primenu prilikom kreiranja budžeta Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Takođe treba istaći i veliki značaj za zaštitu životne sredine jer je upotreba ove aplikacije u potpunosti izbacila tj. svela na minimum korišćenje papira.

Na kraju, treba istaći da ljudski faktor igra veoma važnu ulogu u razvoju informacionog sistema. Pored predstavnika Sekretarijata, dobili smo grupu od 50-ak administratora sistema koji su zaduženi za administraciju svih podataka (svako za svoju granu sporta). Svi administratori su pored obuke za rad u sistemu u toku 2011. i 2012. godine pohađali informatički kurs i uspešno položili sve ispite za ECDL Start program (European Computer Driving Licence).

Zgrada Sporstkog saveza Vojvodine tzv. Vojvođanska kuća sporta konstantno se oprema računarima i računarskom opremom. U prethodnom periodu instalirana je računarska mreža u zgradi i omogućen je bežični internet za sve predstavnike pokrajinskih granskih saveza. Sportski savez Vojvodine je ECDL testni centar za predstavnike sportskih organizacija tako da je u prethodnom periodu uspešno sertifikovano više od 150 polaznika.
U okviru razvoja i unapređenja informacionog sistema sporta u AP Vojvodini stalno se vodi računa o 3 bitna segmenta:

  1. SOFTVER (baze podataka, veb aplikacije, servisi za pretraživanje i izvoz podataka)
  2. HARDVER (serveri, radne stanice, prenosni računari, oprema)
  3. LjUDSKI RESURSI (konstantna obuka korisnika sistema).

Kontakt osoba u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu za sva pitanja u vezi informacionog sistema sporta u AP Vojvodini je Dragan Veličković, dipl.mat. MSc, samostalni stručni saradnik za informacione sisteme i koordinator projekta eSavezi.
Informacija o uvođenju i unapređenju informacionog sistema sporta u AP Vojvodini za period 2010-2012. godine

Informacija o uvođenju i unapređenju informacionog sistema sporta u AP Vojvodini za period 2010-2012. godine sadrži sve relevantne podatke o razvoju i unapređenju informacionog sistema.

Informacija je usvojena je na 77. sednici Vlade APV 10. aprila 2013. godine. Takođe je jednoglasno usvojena i na sednici odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine APV 01. jula 2013. godine.

Ovde možete preuzeti i pročitati Informaciju.

Zvanična mejl adresa informacionog sistema: esavezi@vojvodina.gov.rs

Detaljnije informacije se mogu videti na sledećem linku.

TOP