FORGOT YOUR DETAILS?

Sportski savez Vojvodine

Formalno pravni status: Sportski savez Vojvodine je udruženje građana sa ciljem zadovoljavanja potreba građana u oblasti sporta, u skladu sa Zakonom o sportu RS 1996.g. i Zakonom o utvrđivanju određenih nadležnosti AP Vojvodine iz 2002.g. Sistem organizovanog sporta u Vojvodini pokrenut je odmah nakon II svetskog rata odlukom Fiskulturnog odbora u Vojvodini od 03.12.1945.g. Odlukom Inicijativnog odbora za obnovu fiskulture i sporta u Vojvodini od 07.04.1945.g. sva zatečena predratna imovina sportskih organizacija i saveza prerasta u fond za obnovu sporta u Vojvodini. Na toj osnovi, 1949.g. formira se: Savez organizacija za fizičku kulturu Vojvodine sa statusom organizacije od posebnog društvenog značaja. SOFK Vojvodine 1993.g. menja ime u Sportski savez Vojvodine. Zakonom o sportu RS iz 1996.g. Sportski savez Vojvodine i formalno gubi dotadašnji status kolektivnog predstavnika sportskih organizacija i saveza sa teritorije APV u hijerarhiji sportskih organizacija republičkog i saveznog nivoa, čime gubi značaj koji je do početka 90-tih godina prošlog veka imao. Zakonom o utvrđivanju nadležnosti APV 2002. g. tzv. Omnibus zakon, vraća se deo ingerencija u oblasti sporta Pokrajini, čime SSV postaje nosilac i predlagač programa granskih saveza od opšteg interesa za pokrajinu.

Naši brojevi

0

Pokrajinska granska saveza

0

Opštinskih - gradskih sportskih saveza

0

Pridružena člana

TOP